Dostawa GRATIS przy zamówieniu nad 1,500 zł

Niniejsza Procedura Składania Reklamacje (zwana dalej "procedura składania skarg") reguluje sposób i warunki reklamacji wad towarów zakupionych przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego Nábytek Mirek znaszej firmy:

Mirek s.r.o., z siedzibą przy Južna trieda 82, Košice, 040 01, Słowacja

ID: 48 286 320

DIC: SK2120119914

adres do doręczeń: Južna trieda 82, Košice, 040 01, Słowacja

e-mail kontaktowy: info@meblemirek.pl

Pobierz Protokół reklamacji tutaj

1.Za jakie wady jesteśmy odpowiedzialni?

1.1. jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że zamówione przez Ciebie towary zostały Ci dostarczone oraz żetowary nie mają wad w momencie odbioru. Oznacza to, że towary w momencie ich otrzymania, w szczególności:

- posiada cechy, które zostały między nami uzgodnione, które opisaliśmy lub których mogłeś się spodziewać, biorąc pod uwagę charakter towaru i na podstawie reklamy;

- jest w odpowiedniej ilości, miarce lub wadze;

- jest zgodny z wymaganiami przepisów;

- nadaje się do celu, który podaliśmy lub do którego zwykle używane są zakupione towary;

- odpowiada jakości uzgodnionej między nami lub, jeśli ma to zastosowanie, jakości wymaganej przez odpowiednie i obowiązujące prawo dla danego typu towarów; oraz

- towar jest wolny od wad prawnych, tzn. towar jest wolny od praw własności osób trzecich, a towar jest wyposażony w dokumenty i papiery niezbędne do prawidłowego korzystania z towaru.

Ponadto ponosimy odpowiedzialność za to, że wady te nie wystąpią w okresie gwarancjiNie udzielamy żadnej gwarancji jakości poza ustawowym okresem gwarancji dla konsumentów.

1.2) Różnice w odcieniach kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie mogą być uznane za wadę towaru. Jeśli towary nie odpowiadają twojemu wyobrażeniu, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towarów zgodnie z artykułem 6 Zasady ogólne i warunki.

2.Jaki jest okres gwarancji?

2.1. w przypadku nieużywanych towarów konsumpcyjnych okres gwarancji wynosidwadzieścia cztery miesiące od otrzymania towarów, chyba że na interfejsie internetowym, w dokumentach dołączonych do towarów lub w reklamie podano dłuższy okres gwarancji.

W przypadku towarów używanych, okres gwarancji wynosidwanaście miesięcy od otrzymania towarów.

Uwaga, jeśli kupujesz produkty dla firmy (do celów korporacyjnych), okres gwarancji na produkty wynosi 12 miesięcy !

2.2) W przypadku wymiany lub naprawy towaru, nowy towar lub wymienione części i części zamienne nie są objęte nowym okresem gwarancji. Jednak w takim przypadku okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym nie mogłeś korzystać z towaru z powodu wady, czyli w szczególności o czas, w którym towar jest w naprawie.

3.Jakie prawa przysługują ci z tytułu wadliwego wykonania?

3.twoje prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy reguluje Kodeks Cywilny, w szczególności paragrafy od 2099 do 2117, a także paragrafy od 2165 do 2174.

3.2) Zgodnie z powyższymi postanowieniami przysługują Ci w szczególności następujące prawa:

a)Uzupełnianie tego, czego brakuje

Jeśli dostarczymy mniejszą ilość towaru niż uzgodniona lub jeśli dostarczymy towar niekompletny, masz prawo domagać się uzupełnienia braków.

b)Rabat od ceny zakupu

Jeśli wada istniała w towarach w momencie ich otrzymania lub jeśli wada pojawiła się w okresie gwarancji,zawsze możesz poprosićRozsądną zniżkę od ceny zakupu.

c)Wymiana towarów lub wadliwych części towarów

Wymiana towarów lub wadliwych części towarówzawsze możesz poprosić, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (tj. w szczególności w przypadku, gdy natychmiastowa naprawa rzeczy nie jest możliwa) i chyba że jest to jedynie niewielkie naruszenie umowy.

Prawo do wymiany dóbrnie masz prawaJeśli tylko część towarów jest wadliwa. Jeśli w trakcie procesu reklamacyjnego stwierdzimy, że tylko część towaru jest wadliwa, wymienimy tę część.

Zażądaj wymiany towarównie możeszZa towary używane lub sprzedawane po niższej cenie. Zamiast tego możesz ubiegać się o zniżkę od ceny zakupu.

d)Naprawianie rzeczy

Jeśli towar może zostać naprawiony,należeć do ciebieprawo do bezpłatnego usunięcia wadyJeśli w trakcie procedury reklamacyjnej okaże się, że nie jesteśmy w stanie naprawić towaru, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, a Ty będziesz mógł wybrać inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

e)Refundacje(odstąpienie od umowy)

Możesz poprosić o zwrot pieniędzytylko pod warunkiem, to:

- dostarczenie przez nas wadliwej lub niekompletnej rzeczy stanowi istotne naruszenie umowy; lub

- nie jesteśmy w stanie usunąć wady, która uniemożliwia Ci prawidłowe korzystanie z towarów lub nie jesteśmy w stanie wymienić towarów z wadą (np. towary nie są już produkowane); lub

- nie możesz właściwie używać towarów z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (ponowne wystąpienie tej samej wady po co najmniej dwóch poprzednich naprawach); lub

- towary są obciążone wieloma wadami (jednoczesne wystąpienie co najmniej trzech możliwych do uniknięcia wad, z których każda uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towarów); lub

- nie dotrzymamy terminu rozpatrzenia skargi/nie zorganizujemy środka zaradczego w ciągu 30 dni od złożenia skargi.

3.3Jest to warunek wymiany lub zwrotu pieniędzy(odstąpienie od umowy) jest takie, żezwracasz przedmiot w stanie, w jakim go otrzymałeś. Wyjątkiem są przypadki, gdy:

(a) nastąpiła zmiana stanu rzeczy w wyniku kontroli mającej na celu ustalenie wady rzeczy;

(b) używałeś przedmiotu przed wykryciem wady;

(c) nie spowodowałeś niemożności zwrotu rzeczy w niezmienionym stanie przez swoje działanie lub zaniechanie; lub

(d) sprzedałeś rzecz przed wykryciem wady, zużyłeś ją lub zmieniłeś w trakcie normalnego użytkowania; jeśli zdarzyło się to tylko częściowo, zwrócisz nam to, co możesz jeszcze zwrócić, i wypłacisz odszkodowanie w zakresie, w jakim skorzystałeś z używania rzeczy.

4.Kiedy nie można skorzystać z praw wynikających z wadliwego wykonania umowy?

4.1) Nie przysługują ci prawa do wadliwego wykonania umowy, jeśli:

- wiedziałeś o wadzie przed przyjęciem dostawy;

- spowodowałeś usterkę; lub

- upłynął okres gwarancji.

4.2) Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności nie mają zastosowania do:

- zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem towarów;

- wady używanej rzeczy odpowiadające poziomowi jej użytkowania lub zużycia, jakie miała w momencie przejęcia przez ciebie;

- rzeczy sprzedane po niższej cenie - tylko w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę; lub

- towary, jeśli wynika to z ich natury (w szczególności towary, które ze względu na swoją naturę nie mogą działać przez cały okres gwarancji).

5.Jak złożyć skargę?

5.1) Złóż u nas reklamację bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady

5.2Przyjmujemy skargiw naszej siedzibie, która jest jednocześnie naszą główną siedzibą.

5.3. zalecana procedura składania skarg:

- dla szybszego rozpatrzenia skargi możesz nas o niej wcześniej poinformować telefonicznie, mailowo lub pisemnie;

- jednocześnie warto poinformować nas, jakie prawo wybrałeś w związku z wadliwym świadczeniem, tzn. czy interesuje cię uzupełnienie braków, obniżenie ceny zakupu, wymiana towaru lub jego wadliwych części, naprawa rzeczy, zwrot pieniędzy czy inne prawa zgodnie z niniejszym Regulaminem Reklamacji i Kodeksem Cywilnym;

- dostarcz do nas reklamowane towary wraz z reklamacją lub w późniejszym terminie (w inny sposób niż za pobraniem, którego nie akceptujemy) na adres zakładu (siedziby), a przy wysyłaniu towarów zalecamy zapakowanie ich w odpowiednie opakowanie, aby nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu;

-aby ułatwić procedurę, warto dołączyć dowód zakupu towaru lub dokument podatkowy - fakturę, jeśli została wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru, wraz z opisem wady i propozycją rozwiązania reklamacji.

Niezastosowanie się do któregokolwiek z powyższych kroków lub nieprzedłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody do pozytywnego rozstrzygnięcia roszczenia na warunkach statutowych.

5.4) Momentem zgłoszenia reklamacji jest moment, w którym zostaliśmy powiadomieni o wadzie.

5.5) Decyzję w sprawie otrzymanej skargi podejmujemy natychmiast, a w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego typu produktu lub usługi, który jest wymagany do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym ewentualne usunięcie wady, będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że uzgodnimy dłuższy termin.

5.6) Jeśli wybierzesz prawo, które nie może zostać przyznane z przyczyn obiektywnych (w szczególności w przypadku wad niemożliwych do usunięcia lub w przypadku wymiany towaru, która nie jest możliwa), skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie. W takim przypadku możesz wybrać inne prawo zgodnie z niniejszą Procedurą Składania Reklamacje.

5.7) Gdy zgłosisz roszczenie, przekażemy ci pisemne potwierdzenie, kiedy skorzystałeś z tego prawa, jaka jest treść roszczenia i jakiego sposobu rozpatrzenia roszczenia żądasz. Wydamy ci również (po zaspokojeniu roszczenia) potwierdzenie daty i sposobu zaspokojenia roszczenia, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemny powód odrzucenia roszczenia.

5.8Zgodnie z Kodeksem Cywilnym masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych w uzasadniony sposób w związku z reklamacją towaru. Pamiętaj, że prawo do zwrotu tych kosztów musi być wykonane w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym należało poinformować cię o wadzie.

Niniejsza Procedura Składania Reklamacje jest ważna i obowiązuje od 01.01.2019 .

Product added to wishlist
Product added to compare.